Mountain with Tree

Mountain with White Tree, 25” x 25”, mixed media, £425