Mountain Farm

Mountain Farm, 28” x 20”, mixed media, £345