Under the Mountain

Under the Mountain
Under the Mountain, mixed media, 28.5” x 16.5”, £285