Mountain Farm Preseli Hills

MountainFarm
Mountain Farm Preseli Hills II, mixed media, 24” x 36”, £465